Otwarty konkurs ofert - prowadzenie mieszkania chronionego w 2020r.

OTWARTY KONKURS OFERT
na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.)   

           
Zarząd Powiatu  Jarosławskiego  

ogłasza otwarty konkurs ofert       
           
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:       

 

PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO


I. Zasady ogólne      
1. Termin realizacji zadania: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.       
2. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania: 237.600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).       
3. Wymagany wkład własny oferenta: 20% kosztów zadania.  
4. Dotacja na realizację w/w zadania pochodzi z budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2020r.
 

 1.  Zasady przyznania dotacji:     
  1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.).         
  2. Oferty realizacji zadania należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018r. poz. 2057).  
  3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy w formie pisemnej.  
  4. Dotacja będzie przekazana:          
  - pierwsza transza w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy,     
  - następne w kwartalnych transzach płatnych do 20 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, na konto podmiotu uprawnionego. 
      
  III. Warunki realizacji zadania
 1. Podmiot otrzymujący dotację, winien zadanie zrealizować na terenie Powiatu Jarosławskiego. Mieszkanie i otoczenie musi być przystosowane dla osób niepełnosprawnych m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich.    
  2. Mieszkanie chronione musi posiadać co najmniej 9 miejsc ze stałym dostępem do łazienki, kuchni, wyposażonych w niezbędne meble i sprzęty gospodarstwa domowego i osobne pomieszczenia gospodarcze.          
  3. Mieszkanie musi podlegać stałej – 24 h/dobę kontroli i świadczeniu usług asystenckich przez osoby posiadające kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych.  
  4. Dotacja nie może być przeznaczona na:  
  -   inwestycje i środki trwałe,           
  - spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową,
  -  zakup nieruchomości oraz realizacji robót budowlano - montażowych innych niż wskazane w umowie,
  -   inne wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacją umowy,       
  - koszty leczenia i rehabilitacji osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych zinstytucjonalizowanych form w tym zakresie.  
  5. Koszty kwalifikowalne - bieżące działanie mieszkania chronionego, m.in.:     
  - opłata czynszu, mediów;    
  - wynagrodzenia osób świadczących usługi asystenckie;   
  - doposażenie mieszkania;   
  - żywność dla mieszkańców, środki higieniczne dla mieszkańców, środki czystości.    
  6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.   
  7. Osoby którym może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym zostały określone
  w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507
  z późn. zm.) w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
  8. Prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego. Za pobyt, mieszkańcy ponoszą odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr IV/36/2011 z późniejszymi zmianami Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych        
  9. Mieszkanie chronione oraz świadczone w nim usługi muszą spełniać standardy określone
  w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r.
  w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018r. poz. 822).          

  IV. Termin składania ofert

  Oferty można składać/przesyłać (obowiązuje data stempla pocztowego) w terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs – prowadzenie mieszkania chronionego w 2020r.” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

 V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:         
    
1. Komisja konkursowa dokona wyboru spośród złożonych w terminie ofert, biorąc pod uwagę:
- poprawność wypełnienia oferty - oferta powinna być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
- zawarcie w ofercie szczegółów określonych w art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;        
- ocenę zagadnień określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;       
- spełnianie standardów mieszkania chronionego określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018r. poz. 822).


3. Termin dokonania wyboru oferty przez komisję konkursową nastąpi do 14 dni od zakończenia naboru ofert.

    
4.  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty.
    
VI. Realizacja zadania w latach poprzednich     
Na w/w zadanie w 2017r.  i 2018r. była przyznana dotacja w wysokości 226.800,00 zł przy całkowitym koszcie realizacji zadania 283.500,00 zł.  Na 2019r. była przyznana dotacja
w wysokości 224.400,00 zł przy całkowitym koszcie realizacji zadania 280.500,00 zł.   Zadanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 /public/get_file.php?id=490871

Wytworzył:
Magdalena Motyka
(2019-12-09)
Udostępnił:
Matyka Magdalena
(2019-12-09 13:55:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Matyka Magdalena
(2019-12-09 14:05:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki