Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje  się  zapewnić dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do http://pcprjaroslaw.bip.eur.pl/public/

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2014r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.12.2018r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak specjalnych skrótów klawiszowych

Wyłączenia:

  • załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2020r. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu  06.03.2020r. Deklarację sporządzono
na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Brak posiadania aplikacji mobilnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

Możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej – pisemnie lub na adres e-mail.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Adres:
ul. Jana Pawła II  17, 37 – 500 Jarosław, II p. bud. Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,
pokoje 212 – 217

tel.: 016 624-62-85, fax: 016 624-62-18

E-mail: 
sprawy ogólne: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl
szkolenia: szkolenia@pcpr-jaroslaw.pl
zapytania o wolne miejsca dla dzieci: poszukiwaniemiejsca@pcpr-jaroslaw.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Klaudią Trojnar adres poczty elektronicznej 
sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnością:

  • Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, po wschodniej stronie.
  • Za budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  • W budynku na parterze jest dostępna łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku jest dostępna winda.
  • Możliwość wstępu z psem przewodnikiem/asystującym.
Wytworzył:
Klaudia Trojnar
(2020-03-27)
Udostępnił:
Trojnar Klaudia
(2020-03-27 09:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Trojnar Klaudia
(2020-03-27 10:02:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki